طرح‌های پژوهشی

واحد مجموعه‌های ويژه‌ی اسماعیلی درگير چند طرح پژوهشی است از قبیل فهرست‌نويسی و هم‌چنين تحلیل نسخه‌های خطی مجموعه‌ی مطالعات اسماعيلی. این نسخه‌های خطی به مناطق مختلف جغرافيايی و دوره‌های تاریخی مختلف تعلق دارند. طی دهه‌ی گذشته÷ مؤسسه فهرست‌هایی از نسخه‌های خطی عربی منتشر کرده است. برای اطلاعات مربوط به این فهرست‌ها، لطفأ اين‌جا را کلیک کنید. واحد مجموعه‌های ويژه‌ی اسماعيلی روی فهرستی از نسخه‌های خطی فارسی و هندی و فهرستی از سکه‌هايی که بخشی از مجموعه‌ی مؤسسه‌ی مطالعات اسماعيلی هستند نیز کار می‌کند.

واحد مجموعه‌های ويژه‌ی اسماعیلی درگير چند طرح پژوهشی است از قبیل فهرست‌نويسی و هم‌چنين تحلیل نسخه‌های خطی مجموعه‌ی مطالعات اسماعيلی. این نسخه‌های خطی به مناطق مختلف جغرافيايی و دوره‌های تاریخی مختلف تعلق دارند. طی دهه‌ی گذشته÷ مؤسسه فهرست‌هایی از نسخه‌های خطی عربی منتشر کرده است. برای اطلاعات مربوط به این فهرست‌ها، لطفأ اين‌جا را کلیک کنید. واحد مجموعه‌های ويژه‌ی اسماعيلی روی فهرستی از نسخه‌های خطی فارسی و هندی و فهرستی از سکه‌هايی که بخشی از مجموعه‌ی مؤسسه‌ی مطالعات اسماعيلی هستند نیز کار می‌کند.