سياست‌ها و روندها

All requests for items from ISCU collections are subject to review by the staff. For guidance on Terms and Conditions on orders please visit this page. 

 


هر درخواستی از مجموعه‌های واحد ويژه منوط به بررسی کارکنان است. واحد ويژه به خاطر دغدغه‌ی حفاظت از اين مجموعه حق بازنگری هر سفارشی را برای خود محفوظ می‌داند. برای فرم سفارش، راهنمايی نحوه‌ی پر کردن فرم و شرایط و مقررات مربوط به هر سفارشی لطفأ برای اطلاعات بيشتر با ما تماس بگيرید.
واحد ويژه‌ی مجموعه‌های اسماعيلی از هر هديه و اعانه‌ای توسط هر فرد مادامی که قید و شرطی بر آن مترتب نباشد استقبال می‌کند. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر درباره‌ی سياست هديه دادن به ما تماس بگیريد.