ashrawi.jpg

Hanan Ashrawi ("File:ASHRAWI.JPG" by Carsten Sohn is licensed under CC BY-SA 3.0)