Publication

 • انديشه‌های نخستين شيعی: تعاليم امام محمد باقر

   لندن: آی. ‌بی. ‌توريس با همکاری مؤسسه‌ی مطالعات اسماعيلی،‌ ۲۰۰۰، ۲۵۶ ص.

  ISBN Paperback:
  ۱۸۵۰۳۵۹۲۸
  ISBN HardBack:
  ۱۸۶۰۶۴۴۳۴۱
 •  

  دکتر ارزينا لالانی با استفاده از منابع چاپی و نسخ خطی که تا به حال ناشناخته بوده‌اند،‌ در اين اثر نقش محوری امام محمد باقر را در دوره‌ی شکل‌گيری انديشه‌ی اسلامی آشکار می‌کند. نويسنده نقش امام محمد باقر را در بسط و توسعه‌ی انديشه‌های نخستين شيعی تحليل می‌کند و تبيين او از کلام و فقه شيعه را ارزيابی می‌نمايد. اين کتاب نخستين اثری است که محور عمده‌ی تمرکز در آن نقش قاطع امام باقر در تبيين عقايد کليدی شيعه و بالاخص مفهوم امامت و انتقال دانش و معرفت در کنار کاربرد اين عقايد در حوزه‌های دينی،‌ کلامی، فقهی و اخلاقی مسلمين است.

  تعاليم امام باقر متعلق به دوره‌ای از تاريخ است که بحث در خصوص عقايد دينی قلب زندگی عقلانی و حيات سياسی جامعه‌ی مسلمين بود؛‌ در آن دوره اين بحث‌ها هنوز به حوزه‌ی مناظرات علمی متکلمين متخصص تبديل نشده بود. اواخر قرن اول و اوايل قرن دوم اسلام دوره‌هايی مهم و سرنوشت‌ساز در مطالعات مربوط به قرآن هستند. اکثر اين مباحثات در مکه رخ می‌داد که مرکز فراگيری دينی از زمان پيامبر و اقامت‌گاه امام باقر بود.

  فعاليت‌های امام باقر،‌ تا آخر حياتش، نه تنها بستر محققانه‌‌ای را برای تبيين ديدگاه امامت برای شيعيان فراهم نمود،‌ بلکه زیر بنای يک مکتب متمايز فقهی، مذهب اهل‌البيت،‌ را نيز فراهم آورد که ديدگاه‌های مختلفی را در بسياری از جوانب فقه به خوبی تعريف می‌نمود.

  دوره‌ی امام باقر عصر شور و هيجان فراوان عقلانی در انديشه‌ی اسلامی بود و مناظرات و اختلاف‌ نظرها در جامعه متمرکز بر موضوع حاکميت و مرجعيت بود. مباحثات کلامی نيز در زمينه‌ی موضوعاتی از قبيل ايمان،‌ اسلام و قضا و قدر رخ می‌داد. مکاتب مختلف کلامی و جنبش‌های سياسی-دينی زمان مانند خوارج و مرجئه و قدريه و همچنين جوامع شيعی کيسانيه و زيديه هر يک به شيوه‌ی خويش تلاش داشتند تا پاسخ‌هايی درخور برای اين سؤالات پيدا کنند.

  اين اثر نشان می‌دهد که چگونه مفهوم امامت بر اساس قرآن و سنت پيامبر تبيين شده است. تأکيد بر ماهيت وراثتی امامت بسيار به موقع و مهم بود از آن‌جايی که افراد زيادی در آن زمان به اين باور رسيده بودند که اين نهاد تنها مسأله‌ای سياسی است.

  اين اثر همچنين اين ديدگاه امام باقر را مورد کاوش قرار می‌دهد که امام دارای «علم» است. اين رويکرد بود که سنگ‌بنای حقوق و کلام شيعی گرديد که در سال‌های آتی از حلقه‌ی پيروان او صادر شد و در زمان پسر امام جعفر صادق تبلور يافت.

  امام باقر که که ابوجعفر نيز ناميده می‌شد،‌ در سال ۵۷/۶۷۷ در مدينه تقريباً در زمانی متولد شد که معاويه در تلاش بود تا برای پسرش يزيد بيعت بستاند. نام کامل امام باقر محمد بن علی بن حسين بود. اما، شهرت وی به همان لقب باقر بود که خلاصه‌ی باقرالعلوم يعنی «شکافنده‌ی دانش» يا «صاحب دانش فراوان». اين لقب او را به سنتی شيعی متصل می‌کند که تا زمان پيامبر به عقب باز می‌گردد.

  به طور خاص‌تر، کارکردی که لقب باقر متضمن بود،‌ کاری بود که عملاً امام انجام می‌داد. توانايی او در شکافتن دانش به وضوخ در بسياری از احاديث به جای مانده از امام باقر در کثيری از آثار شيعی نحله‌های مختلف زيدی، اثنی‌عشری و اسماعيلی مشهود است که زير بنای اثر حاضر دکتر ارزينا لالانی است. مؤلف با نشان دادن نقش امام باقر به عنوان يکی از متأخرترين و برجسته‌ترين شارحان عقايد شيعی،‌ سهمی مهم در مطالعه‌ی اسلامِ دوره‌های نخست دارد. با توجه با برجستگی سنت وی در ادبيات عالمانه‌ی شيعی و مشارکت‌های عميقاً‌ الهام‌بخش آن‌ها، ما با شخصيتی واقعاً چشم‌گير روبرو هستيم که سزاوار توجه به عنوان يک چهره‌ی ممتاز در تاريخ شيعه و نيرويی عمده در توسعه‌ی انديشه‌‌های نخستين مسلمين به طور کلی است.

 • Abbreviations

  The Banu Hashim and Early Shi‘i Imams

  1. Introduction
  2. The Idea of the Imamateinfo-icon Before al–Baqir
   Early Disputes about the Leadership of the Community
   Al–Husayn and Karbala
   The Aftermath of Karbala
   The Kaysaniyyainfo-icon
  3. Aspects of al–Baqir’s Life and Career
   Al–Baqir’s Laqab and Succession
   Al–Baqir’s Rivals
   Al–Baqir and Zayd
   Al–Baqir and the Ghulatinfo-icon
   The Controversy Over the Time of al–Baqir’s Death
  4. Al–Baqir’s Views on the Imamate
   The Qur’anic Basis of the Imamate
   The Hadithinfo-icon Basis of the Imamate
   The Theology of the Imamate
  5. Al–Baqir’s Views on Some Key Theological Issues
   Iman (Faith)
   Taqiyyainfo-icon
   Qada’ was Qadarinfo-icon
   Tawhidinfo-icon
  6. Al–Baqir in Traditionalist Circles
   Non–Shi‘i Circles
   Transmitters of al–Baqir
   The Shi‘i Circle
   Shi‘i Associates of al–Baqir
  7. 6. Al–Baqir’s Contribution to Shi‘i Jurisprudence
   Some Legal Problems Common to the Various Shi‘i Groups
   Mash ‘ala al–khuffayn
   Nabidh
   al–Jahr bi Bismillahinfo-icon
   The Adhan or the Call to the Ritual Prayer
   Qunnut
   Salat al–Janaza

  Epilogue

  Notes

  Bibliography

  Index

  !––>

 • Primary Sources

  I. Manuscripts

  ‘Abbad b. Ya‘qub. Kitab al–asl. Danishgah–i Tehran Library, no. 962/ 2.

  ‘Abd Allah b. Yahya. Kitab al–asl. Danishgah–i Tehran Library, no. 962/ 11.

  ‘Abd al–Malik b. Hakim. Kitab al–asl. Danishgah–i Tehran Library, no 962/7.

  ‘Ali b. Asbat. Kitab al–nawadir. Danishgah–i Tehran Library, no. 962/ 13.

  ‘Ali b. Ja‘far b. Muhammad. al–Masa’il. Danishgah–i Tehran Library no. 506.

  ‘Asim b. Humayd. Kitab al–asl. Danishgah–i Tehran Library, no. 962/ 3

  al–Hasan b. Sa‘id. Kitab al–mu’minin. Danishgah–i Tehran Library, no, 775

  al–Hasan b. ‘Uthman. Kitab al–asl. Danishgah–i Tehran Library, no. 962/10.

  Ja‘far b. Muhammad b. Shurayh. Kitab al–asl. Danishgah–i Tehran Library, no. 962.

  Khallad b. Khalaf. Kitab al–asl. Danishgah–i Tehran Library, no. 962/ 9.

  Muhammad b. al–Muthanna. Kitab al–asl. Danishgah–i Tehran Library; no. 962/8.

  al–Muradi. Amali Ahmad b. ‘Isa. Arabo–Biblioteca, Ambrosiana, Milan, H. 135.

  al–Qadiinfo-icon al–Nu‘man. al–Manaqib wa al–mathalib. The Institute of Ismaili Studies Library, London, no. 544.

  Sharh al–akhbar. The Institute of Ismaili Studies Library, London, Ms. 186.

  Kitab al–idah (excerpts – personal copy of Wilferd Madelung), Tubingen.

  Salim b. ‘Amra. Kitab al–asl. Danishgah–i Tehran Library, no. 962/ 12.

  Zayd al–Zarrad. Kitab al–asl. Danishgah–i Tehran Library, no. 962/1.

  Zayd al–Narsi. Kitab al–asl. Danishgah–i Tehran Library, no. 962/32.

  2. General Islamic Works

  Abu al–Aswad al–Du’ali. Diwaninfo-icon, ed. Muhammad Hasan al–Yasin. Beirut, 1974,

  Abu Da’ud, Sulayman b. al Ash‘ath. Sunan Abu Da’ud, ed. M. ‘Abd al–Hamid, 4 vols. Cairo, 195o–1951.

  Abu al–Faraj al–Isfahani. Kitab al–aghani, 20 vols. Cairo, 1285/ 1868.

  Maqatil al–talibiyyin. Tehran, 1949.

  Abu Nu‘aym, Ahmad b. ‘Abd Allah al–Isfahani. Hilyat al–awliya’ 10 vols. Cairo, 1932–1938.

  al–Ash‘ari, Abu al–Hasan ‘Ali b. Isma‘il. Maqalat al–Islamiyyin, ed. H. Ritter. Istanbul, 1929–1930.

  al–Baghdadi, Abu Mansur ‘Abd al–Qahir. al–Farq bayn al–firaq, ed. al–Kawthari. Cairo, 1948.

  Kitab usul al–dininfo-icon. Istanbul, 1928.

  al–Baladhuri, Ahmad b. Yahya. Ansab al–ashraf, vol. 1, ed. M. Hamidullah. Cairo, 1960; vols 2 and 3 ed. Muhammad Baqir al–Mahmudi. Beirut, 1974; vol. 4 A–B., ed. M. Schloessinger, Jerusalem, 1938–1971; vol. 5, ed. S. D. F. Goitein, Jerusalem, 1936.

  Futuh al–buldan, tr. P. K. Hitti, Origins of the Islamic State. New York, 1916.

  al–Baqillani, Abu Bakr Muhammad. al–Tamhid fi radd ‘ald al–mulhida wa al–rafida wa al–Khawarijinfo-icon wa al–Mu‘tazilainfo-icon, ed. M. M. al–Khudayri and M. A. ‘Abd al–Rida, Cairo, 1947.

  al–Baydawi, ‘Abd Allah b. ‘Umar. Anwar al–tanzilinfo-icon wa asrar al–ta’wilinfo-icon, 2 vols, ed. H. O. Fleischer. Leipzig, 1846–1848.

  al–Bukhari, Muhammad b. Isma‘il. al Jami‘ al–sahih. Cairo, 1932.

  al–Ta’rikh al–kabir, 8 vols. Hyderabad, 1358–1362/1939–1943.

  al–Ta’rikh al–saghir. Lucknow, 1325/1907.

  al–Dhahabi, Shams al–Din Muhammad. al–‘Ibar fi khabar man ghabar, eds F. al–Sayyidinfo-icon and S. al–Munajjid. Kuwait, 1961.

  Mizan al–i‘tidal fi naqd al rijal, ed. ‘Ali Muhammad al–Bijawri. Cairo, 1963.

  al–Dinawari, Abu Hanifa Ahmad b. Da’ud. Kitab akhbar al–tiwal, eds ‘Abd al–Mun‘im ‘Amirinfo-icon and J. al–Shayyal. Cairo, 1960.

  al–Farazdaq. Diwan, ed. ‘Abd Allah Isma‘il al–Sawi. Cairo, 1936.

  al–Ghazali, Abu Hamid Muhammad. Fada’ih al–Batiniyyainfo-icon, ed. ‘A. Baydawi. Cairo, 1964.

  al–Iqtisad fi al–i‘tiqad, eds A. Cubuku and H. Atay, Ankara, 1962.

  al–Hakim al–Nisaburi, Muhammad b. ‘Abd Allah. al–Madkhal ila ma‘rifat al–ikil tr. J. Robson, An Introduction to the Science of Tradition. London, 1953.

  Ma‘rifat ‘ulum al–hadithinfo-icon, ed. S. M. Hasan. Beirut, n.d.

  al–Mustadrak ‘ala al–sahihayn, 4 vols. Beirut, n.d.

  Ibn ‘Abd Rabbih, Ahmad b. Muhammad. al–‘Iqd al farid, ed. Ahmad Amin et al. Cairo, 1952–56.

  Ibn Abi al–Hadid. Sharh Nahj al–balagha, ed. M. A. Ibrahim, 20 vols. Cairo, 1959–1964.

  Ibn al–Athir, Abu al–Hasan ‘Ali b. Karim. al–Kamil fi al–ta’rich. Beirut, 1975

  al–Nihaya fi gharib al–hadith wa al–athar, 4 vols. Cairo, 1318/1900.

  Ibn Bakkar, Abu ‘Abd Allah al–Zubayr. Jamharat nasab Quraysh wa akhbariha, ed. M. M. Shakir. Cairo, 1381/1961.

  Ibn Hajar al–‘Asqalani, Ahmad b. ‘Ali. Lisan al–mizan. Hyderabad, 1329/1911.

  Tahdhib al–tahdhib.Hyderabad, 1325–1327/1907–1909.

  Ibn Hanbal, Ahmad b. Muhammad. al–Musnad, ed. A. M. Shakir. Cairo, 1949.

  Ibn Hazm, Abu ‘Abd Allah Muhammad ‘Ali b. Ahmad. al–Fisal fi almilal wa al–ahwa’ wa al–nihal Cairo, 1347/1928.

  al–Ihkam fi usul al–ahkam Cairo, 1926–1928.

  Kitab al–muhalla. Cairo, 1351/1932.

  Ibn Hisham Abu Muhammad. Sirat Rasulinfo-icon Allah, ed. M. Saqqa et al. Cairo, 1936, tr. A Guillaume as The Life of Muhammad. Oxford, 1967.

  Ibn Kathir, ‘Imad al–Din, al–Bidaya wa al–nihaya. Beirut, 1966.

  Tafsir al–Qur’aninfo-icon al–‘azim. Cairo, 1971.

  Ibn Khaldun, ‘Abd al–Rahman. al–‘Ibar. Cairo, 1867.

  al–Muqaddima, tr. F. Rosenthal; abridged by N. J. Dawood, London, 1978.

  Ibn Khallikan, Ahmad b. Muhammad. Wafayat al–a ‘yan, ed. Ihsan ‘Abbas. Beirut, 1972; tr. MacGuckin de Slane, 4 vols. Paris, 1842–1871.

  Ibn Khayyat al–‘Usfuri, Khalifa. Ta’rikh Khalifa ibn Khayyat, ed. Suhayl Zakkar. Damascus, 1968.

  Kitab al–tabaqat, ed. A. D. al–‘Umar. Baghdad, 1967.

  Ibn Maja, Muhammad b. Yazid. al–Sunan, ed. M. F. ‘Abd al–Baqi. Cairo, 1952–1953

  Ibn Manzur, Abu al–Fadl Jamil al–Din. Lisan al–‘Arab, 20 vols. Cairo, 1300–1307/1882–1889.

  Ibn al–Nadim, Muhammad b. Ishaq. al–Fihrist. Cairo, 1348/1929.

  Ibn Qutayba, Muhammad b. ‘Abd Allah. Uyuninfo-icon al–akhbar. Cairo, 1925–1930.

  Kitab al–ma‘arifinfo-icon. Cairo, 1300/1882.

  Ta’wil mukhtalif al–hadith. Cairo, 1326/1908.

  Ta’wil mushkil al–Qur’an, ed. A. Saqr. Cairo, 1954.

  Ibn Sa‘d, Muhammad. Kitab al–Tabaqat, ed. E. Sachau et al. Leiden, 1905–1940.

  Tabaqat al–kubra. Beirut, n.d.

  Tabaqat al–kubra. Leiden, 1965.

  Ibn al–Tiqtaqa, Muhammad b. ‘Ali. al–Fakhri fi al–adabinfo-icon al–sultaniyya. Cairo, 1921.

  al–Jahiz, Abu ‘Uthmin ‘Amr b. Bahr. al–Bayan wa al–tabyin, ed. A. M. Harun, 4 vols. Cairo, 1948–1950.

  Rasa’il al–Jahiz, ed. H. al–Sandubi. Cairo, 1933.

  al–Jassas, Ahmad b. ‘Ali. Ahkam al–Qur’an, 3 vols. Cairo, 1928.

  al–Jawhari, Abu Nasr Isma‘il. Taj al–lugha, 2 vols. Cairo, 1292/1875.

  al–Juwayni, ‘Abd al–Malik. Kitab al–irshad ila qawati‘ al–adilla fi usul al–i‘tiqadat, ed. M. Y. Musa and ‘Ali A. ‘Abd al–Hamid. Cairo, 1950.

  al–Khatib al–Baghdadi, Ahmad b. ‘Ali. al–Kifaya fi ‘ilminfo-icon al–riwaya, ed. Muhammad ‘Abd al–Halim and Hasan ‘Abd al–Rahman. Cairo, 1972.

  Sharaf ashab al–hadith, ed. M. S. Hatibuglu. Ankara, 1971.

  Khatib al–Tabrizi, Abu ‘Abd Allah Muhammad. Mishkat al–masabih, ed. M. Nasir al–Din al–Albani. Beirut, 1961.

  al–Khayyat, ‘Abd al–Rahim. Kitab al–intisar, ed. Nyberg. Beirut, 1957.

  al–Kumayt. al–Hashimiyyat, ed. al–Saydawi. Cairo, 1950.

  Die Hashimijjat, ed. Josef Horovitz. Leiden, 1907.

  Malik b. Anas. al–Muwatta’, ed. ‘Abd al–Wahhib ‘Abd al–Latif. 2nd ed., Cairo, 1967.

  al–Maqrizi, Ahmad b. ‘Ali. al–Niza’ wa al–takhasum bayn Bani Umayya wa Bani Hashim. Najaf, 1368/1948.

  al–Mas‘udi, ‘Ali b. Husayn. Muruj al–dhahab, ed. M. M. ‘Abd al–Hamid. 4th ed., Cairo, 1964.

  Kitab al–tanbih wa al–ishraf. Leiden, 1894.

  al–Mubarrad, Muhammad b. Yazid. Kitab al–kamil. Cairo, n.d.

  al–Mufaddal b. Muhammad. al–Mufaddaliyyat, ed. C. J. Lyall. Oxford, 1921.

  Murtada al–Zabidi, Abu al–Fayd Muhammad. Taj al–‘arus, 10 vols. Cairo, 1285–1307/1868–1889.

  Muslim b. al–Hajjaj. Sahih Muslim, ed. H. M. al–Mas‘udi, 8 vols. Cairo, 1349/1930.

  al–Nasa’i, Ahmad b. Shu‘ayb. Sunan al–Nasa’i, ed. H. M. al–Masu‘di, 8 vols. Cairo, 1930.

  al–Nawawi, Abu Zakariyya Muhyi al–Din. Tahdhib al–asma’ wa al–lughat, 2 vols. Cairo, n.d.

  al–Qadi ‘Abd al Jabbar. al–Mughni. Cairo, n.d.

  al–Qalqashandi, Abu al–Abbas. Subh al–a‘sha, 14 vols. Cairo, 1919– 1922.

  al–Qurtubi, Muhammad b. Ahmad. al Jami‘ li ahkam al–Qur’an. Cairo, 1967.

  al–Safadi, Khalil b. Aybak. al–Wafi bi al–wafayat. Cairo, n.d.

  al–Sam‘ani ‘Abd al–Karim. Kitab al–ansab. Leiden, 1912.

  al–San‘ani, ‘Abd al–Razzaq b. Hammam. al–Musannaf, ed. H. R. al–A‘zami, 11 vols. Beirut, 1970–1972.

  al–Shaf‘i, Abu ‘Abd Allah Muhammad b. Idris. Kitab al–umm, 7 vols. Cairo, 1325/1907.

  al–Musnad, ed. M. Z. al–Kawthari. Cairo, 1951.

  al–Risala, ed. A. M. Shakir. Cairo, 1938.

  al–Shahrastani, Abu al–Fath Muhammad b. ‘Abd al–Karim. Kitab al–milal wa al–nihal, ed. W. Cureton, London, 1846; tr. A. K Kazi and J. G. Flynn, Muslim Sects and Divisions, London, 1984.

  al–Suyuti, Jalal al–Din. Asbab al–nuzul. Cairo, 1382/1962.

  al–Durr al–manthur fi al–tafsir bi al–ma’thur, 6 vols. Beirut, n.d.

  al–Itqan fi ‘ulum al–Qur’an, 2 vols, ed. M. A. Ibrahim. Cairo, 1967.

  Ta’rikh al–khulafa’, tr. H. S. Janet. Calcutta, 1881

  . al–Tabari, Abu Ja‘far Muhammad b. Jarir. Jami‘ al–bayan fi tafsir al–Qur’an, ed. Muhammad al–Zuhri al–Ghamrawi. Cairo, 1321/1903 .

  Ta’rikh al–rusul wa al–muluk,10 vols. 2nd ed., Cairo, 1967–1969.

  Annales, ed. M. J. de Goeje et al. Leiden, 1879–1901.

  al–Mukhtasar min kitab al–dhayl al–mudhayya. Cairo, 1929.

  al–Thaqafi, Abu Ishaq Ibrahim. al–Gharat, ed. Jalal al–Din al–Muhaddith. Tehran, 1395/ 1975.

  al–Tirmidhi, Abu ‘Isa. al–Jami‘ al–sahih. Cairo, 1292/1875 and Cairo, 1962–1968.

  al–Waqidi, Muhammad b. ‘Umar. Kitab al–maghazi, ed. M. Jones, 3 vols. London, 1966.

  al–Ya‘qubi, Ahmad b. Ibn Wadih. Ta’rich, vols 1 and 2. Beirut, n.d.

  al–Zamakhshari. al–Kashshaf, 4 vols. Cairo, 1354/ 1935.

  al–Fa’iq fi gharib al–hadith, eds ‘Ali M. al–Bajali and Muhammad Abu al–Fadl Ibrahim, 3 vols. Cairo, 1945–1948.

  3. Shi‘i Sources

  ‘Ali b. al–Walid. Taj al–‘aqa’id, ed. ‘Arif Tamir. Beirut, 1967.

  Abu Firas, Shihab al–Din. al–Shafiyya (attr.), ed. and tr. with intro. and commentary by S. N. Makarem. Beirut, 1966.

  Abu al–Fawaris, Ahmad b. Ya‘qub. al–Risala fi al–imamainfo-icon, ed. and tr. by S. N. Makarem. Delmar, NewYork, 1977.

  al–Barqi, Ahmad b. Muhammad. Kitab al–mahasin. Tehran, 1370/ 1950. – Kitab al–rijal. Tehran, 1342/1923.

  al–Ha’iri, Muhammad b. Isma‘il. Muntaha al–maqal, Tehran, 1302/1884.

  al–Hilli, Hasan b. Yusuf. al–Babinfo-icon al–hadi ‘ashar, tr. W. M. Miller. London, 1928.

  Kashf al–murad fi tajrid al–i‘tiqad. Mashhad, n.d.

  Kashf al–yaqin fi fada’il amir al–mu’minin. Tehran, 1880.

  Rijal, ed. Muhammad Sadiq. Najaf, 1961.

  Ibn Abi al–Hadid. Sharh nahj al–balagha, ed. M. A. Ibrahim. Cairo, 1959

  Ibn A‘tham, Ahmad al–Kufi. Kitab al futuh, 8 vols. Hyderabad, 1395/ 1975.

  Ibn Babawayhi al–Qummi, Abu Ja‘far. Ilal al–shara’i‘. Najaf, 1963.

  Man la yahduruhu al–faqihinfo-icon, 4 vols. Tehran, 1390/1970.

  al–Tawhidinfo-icon, Tehran, 1387/1967.

  Ibn Dawud, al–Hasan b. ‘Ali al–Hilli. Kitab al–rija;. Tehran, 1964.

  Ibn Hibat Allah, Diya’ al–Din. Mizaj al–tasnim, ed. R. Strothmann. Gottingen, 1844/1948.

  Ibn Shahrashub, Muhammad b. ‘Ali. Ma‘alim al–‘ulamainfo-icon. Tehran, 1353/1934.

  Manaqib Al Abi Talib. Najaf, 1956.

  Ibn Zahra, Hatim b. ‘Imran. Risalat al–‘usul wa al–ahkam, ed.‘Arif Tamir in Khams rasa’il Isma‘iliyya. Salamiyyainfo-icon, 1956.

  Idris ‘Imad al–Din b. al–Hasan. ‘Uyun al–akhbar, ed. M. Ghalib, vol. 4. Beirut, 1973.

  Zahr al–ma‘ani, ed. M. Ghalib, Beirut, 1991.

  al–Irbili ‘Ali b. ‘Isa. Kashf al–ghumma fi ma‘rifat al–a’imaminfo-icon, 2 vols, Tabriz, Qumm, 1381/1961; 3 vols, Najaf, 1965.

  Ja‘far b. Mansur al–Yaman, Abu al–Qasim. Asrar al–nutaqa’ wa sara’ir al–nutaqa’, ed. M. Ghalib. Beirut, 1984.

  Kitab al–kashf, ed. R Strothmann. London, 1952.

  al–Kashshi, Muhammad b. ‘Umar. lkhtiyar ma‘rifat al–rijal, abridged by M. b. al–Hasan al–Tusi. Mashhad, 1348/ 1969.

  al–Kirmani, Hamid al–Din Ahmad. al–Masabih fi ithbat al–imama, ed. M. Ghalib. Beirut, 1969.

  Rahat al–‘aqlinfo-icon, ed. M. Ghalib. Beirut, 1967; ed. M. K. Husayn and M. M. Hilmi. Cairo, 1952.

  al–Kulayni, Muhammad b. Ya‘qub. al–Usul min al–kafi. Tehran, 1388/1968.

  al–Furu’ min al–kafi. Tehran, l890.

  al–Rawda, min al–kafi Tehran, n.d.

  al–Majlisi, Muhammad Baqir. Bihar al–anwar. Tehran, 1376/1956.

  al–Mu’ayyad fi al–Din al–Shirazi. Diwan al–Mu’ayyad fi al–Din, ed. M. K Husayn. Cairo, 1949.

  Sirat al–Mu’ayyad fi al–Din, ed. M. K Husayn, Cairo, 1949; summarised partial translation by J. Muscati and A. M. Moulvi, Life and Lectures of al–Mu’ayyad, Karachi, 1950.

  al–Mufid, Muhammad b. al–Nu‘man. Kitab al–irshad, Najaf,1392/1972; tr. I. K A. Howard, The Book of Guidance, London, 1981.

  al–Muqni‘a fi al fiqhinfo-icon. Qumm, 1966.

  Tashih i‘tiqadat al–Imamiyyainfo-icon. Tabriz, 1371/1951

  al–Najashi, Ahmad b. ‘Ali b. Kitab al–rijal. Tehran, n.d.

  al–Nawbakhti, al–Hasan b. Musa. Firaq al–Shi‘ainfo-icon, ed. H. Ritter. Istanbul, 1931.

  al–Nisaburi, Ahmad b. Ibrahim. Istitar al–imam, tr. W. Ivanow, in Ismaili Tradition Concerning the Rise of the Fatimidsinfo-icon. London, 1942.

  al–Qadi al–Nu‘man, Abu Hanifa. Asasinfo-icon al–ta’wil ed. ‘Arif Tamir. Beirut, 1960.

  Da‘a’im al–Islam, ed. A. A. A. Fyzee, 2 vols. Cairo, 1950 and 1960.

  Ikhtilaf usul al–madhahib, ed. M. Ghalib, Beirut, 1973.

  Kitab al–himma fi adab atba‘ al–a’imam, ed. M. K. Husayn. Cairo, n.d.

  Ta’wil al–da‘a’im, ed. M. H. A‘zami. Cairo, 1967–1972.

  Muntakhabat Isma‘iliyya; partial edition, ed. ‘Adil al–‘Awwa, – al–Urjuza al–mukhtara, ed. I. K. Poonawala. Montreal, 1970.

  Sharh al–akhbar fi fada’il al–a’imma al–athar, ed. Muhammad al–Husayni al–Jalali, 3 vols. Qumm, 1409–12/1988–92.

  al–Qummi, ‘Ali b. Ibrahim. al–Tafsir, 2 vols. Najaf, 1386/1966.

  al–Rizi, Abu Hatim. Kitab al–zina (section on Muslim sects], ed. ‘Abd Allah S. al–Samarra’i, al–Ghuluww wa al–firaq al–ghaliyya fi al–hadarat al–Islamiyya. Baghdad, 1972.

  Sharifinfo-icon al–Murtada, Abu al–Qasim. Kitab al–intisar. Najaf, 1971.

  al–Shafi‘iinfo-icon fi al–imama. Tehran, 1301/1883.

  al–Fusul al–mukhtara min al–‘uyun wa al–mahasin li al–Mufid. Najaf, 1966.

  al–Sijistani, Abu Ya‘qub. Ithbat al–nubuwwainfo-icon, ed. ‘Arif Tamir. Beirut, 1966.

  Kashf al–mahjub, ed. H. Corbin. Tehran and Paris, 1949.

  Kitab al–yanabi, ed. and tr. by H. Corbin in Trilogie Ismaélienne, Tehran and Paris, 1961.

  al–Tibrisi, Abu ‘Ali al–Fadl. I‘lam al–wara’ bi a‘lam al–huda. Tehran, 1379/1959.

  Majmu‘ al–bayan fi tafsir al–Qur’an. Tehran, 1395/1975.

  al–Tibrisi, Abu Mansur Ahmad. al–Ihtijaj, ed. S. M. Baqir al–Khirsan, 2 vols. Beirut, 1966.

  al–Tusi, Muhammad b. al–Hasan. al–Amali, 2 vols. Najaf, 1383/ 1963.

  al–Fihrist, ed. Sprenger. Calcutta, 1853 and Mashhad, 1972.

  al–Istibsar, 4 vols. Tehran, 1390/1970.

  Kitab al–rijal. Najaf, 1381/1961.

  Tahdhib al–ahkam, 10 vols. Tehran, 1390/1970.

  Tafsir al–tibyan, 10 vols. Najaf, 1957.

  Secondary Sources

  Abbot, Nabia. Studies in Arabic Literary Papyri. Chicago, 1957–1972.

  al–Amin, Muhsin b. ‘Abd al–Karim. A‘yan al–Shi‘a. Damascus, 1935–61.

  al–Amini, Hasan. Islamic Shi‘i Encyclopaedia, vols 1–4. Beirut, n.d.

  al–Amini, Muhammad Hadi. ‘Id al–Ghadir. Najaf, 1962.

  Amir–Moezzi, M. A. The Divine Guide in Early Shi‘isminfo-icon, tr. David Streight. Albany, N. Y., 1994.

  Arendonk, C. van. Les débuts de l’Imamatinfo-icon Zaidite au Yémen. Leiden, l960.

  Ayoub, Mahmoud. Redemptive Suffering in Islam, A Study of the Devotional Aspects of ‘Ashurd’ in Twelver Shi‘ism. The Hague, 1978.

  Bosworth, Clifford E. The New Islamic Dynasties. Edinburgh, 1996.

  Brockelmann, Carl. Geschichte den arabischen Litteratur, 2nd ed., Leiden, 1943–1949; three suppl. vols, Leiden, 1937–1942.

  Calder, Norman. ‘The Structure of Authority in Imami Shi‘i Jurisprudence’. PhD thesis, School of Oriental and African Studies, Univ. of London, l980.

  Cambridge History of Islam, ed. P. M. Holt et al., 2 vols. Cambridge, 1970.

  Corbin, Henry. ‘Rituel Sabéen et exégèse Ismaélienne du ritual’, Eranos–Jahrbuch, 19 (1950), pp. 181–246.

  History of Islamic Philosophy, tr. Liadain and Philip Sherrard. London, 1996.

  Cyclical Time and Ismaili Gnosis. London, 1983.

  Coulson, Noel J. A History of Islamic Law. Edinburgh, 1964.

  Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence. Chicago, 1969.

  Succession in the Muslim Family. Cambridge, 1971.

  Crone, Patricia and Hinds, Martin. God’s Caliphinfo-icon: Religious Authority in the First Centuries of Islam. Cambridge, 1986.

  Dabashi, Hamid. Authority in Islam. New Jersey, 1989.

  Daftary, Farhad. The Isma‘ilisinfo-icon: Their History and Doctrines. Cambridge, 1990.

  – ed., Mediaeval Isma‘ili History and Thought. Cambridge, 1996.

  A Short History of the Ismailis. Edinburgh, 1998.

  Daiber, Hans. ‘Abu Hatim ar–Razi (10th Century AD) on the Unity and Diversity in Religions’, in Dialogue and Syncretism: an Interdisciplinary Approach, ed. J. Gort, et al. Grand Rapids, Michigan, 1988, pp. 87–104.

  Donaldson, Dwight M. The Shi’ite Religion. London, 1933.

  Eliash, Joseph. ‘The Ithna‘ashari–Shi‘i Juristic Theory of Political and Legal Authority’. Studia Islamica, 29, 1969, pp. 17–30

  – ‘The Shi‘i Qur’an’. Arabica, 16, 1969, pp. 15–24.

  – ‘On the Genesis and Development of the Twelver–Shi‘i Three Tenet Shahadah’. Der Islam, 47, 1971, pp. 265–72.

  The Encyclopaedia of Islam. Leiden, 1913–1938.

  The Encyclopaedia of Islam. 2nd ed. Leiden, 1954 –

  Ezzati, Abolfazl. An Introduction to Shi‘i Islamic Law and Jurisprudence. Lahore, 1976.

  Friedlaender, Israel. ‘The Heterodoxies of the Shiites in the Presentation of Ibn Hazm’. JAOS, 28, 1907, pp. 1–80; 29, 1908, pp. 1–183.

  Fyzee, A. A. A. ‘Bequests to Heirs: Isma‘ili Shi‘a Law’. JBBRAS, 5, 1929, pp. 141–5; and Bombay Law Reporter, Journal, 1929, pp. 84–7.

  Compendium of Fatimid Law. Simla, 1969.

  – ‘Isma‘ili Law and its Founder’. Ismaili Culture, 1935, pp. 107–12.

  – ‘Nu‘man’. EI, vol. 6, pp. 953–4.

  – ‘Qadi an–Nu‘man: The Fatimid Jurist and Author’. JRAS, 1934, pp. 1–32

  – ‘The Study of the Literature of the Fatimid da‘wainfo-icon’, in Arabic and Islamic Studies in Honor of H. A. R Gibb, ed. G. Makdisi, Leiden, 1965, pp. 232–49.

  Ghalib, Mustafa. ‘A‘lam al–Isma‘liyya. Beirut, 1964.

  Gibb, H. A. R. Studies on the Civilization of Islam, ed. Stanford J. Shaw and William R. Polk. London, 1962.

  Goldziher, Ignaz. Mohammad and Islam, tr. Kate Seelye, New Haven, 1917.

  Muslim Studies., vol. II, tr. C. R. Barber and S. M. Stem. London, 1971.

  Gotteheil, Richard. ‘A Distinguished Family of Fatimid Qadis in the Tenth Century’. JAOS, 27, 1907, pp. 217–96.

  Guillaume, Alfred. The Traditions of Islam: An Introduction to the Study of Hadith Literature. Beirut, 1966.

  The Life of Muhammad, a Translation of Ibn Ishaq’s Sirat Rasul Allah

  al–Hafiz, ‘Abd al–Rahman. ‘The Life of al–Zuhri and his Scholarship in hadith and sunnainfo-icon’. Ph.D. thesis, University of Edinburgh, 1977.

  Halm, Heinz. ‘Zur Datierung des isma‘ilitischen ‘Buches der Zwischenzeiten und der zehn Konjunktionen’ (Kitab al–fatarat wa’l–qiranat al–‘asara) HS Tubingen Ma VI 297’, in Die Welt des Orients, 8 (1975) pp. 91–107.

  Hamdani, Husayn F. ‘A Compendium of Isma‘ili Esoterics’. Islamic Culture, 2, 1937, pp. 210–20.

  – ‘Some Unknown Ima‘ili Authors and Their Works’. JRAS,1933, pp. 210–27.

  Hodgson, Marshall. The Venture of Islam, 3 vols. Chicago, 1974.

  – ‘How Did the Early Shi‘a become Sectarian?’. JAOS, 75, 1955, pp. 1–13.

  Hollister, John N. The Shi‘a of India. London,1953.

  Howard, I. K.A. ‘Imami Shi‘i Ritual in the Context of Early Islamic Jurisprudence’. PhD thesis, Cambridge,1975.

  – ‘Mut‘a Marriage Reconsidered in the Context of the Formal Procedures for Islamic Marriage’. JSS, 20, 1975, pp. 82–92.

  – ‘The Development of the adhan and iqama of the salat in Early Islam’. JSS, 26, 1981, pp. 219–28.

  Ivanow, Wladimir. A Guide to Ismaili Literature. London, 1933.

  – ‘Early Shi‘i Movements’. JBBRAS, 16, 1941, pp. 1–23.

  Ismaili Literature: A Bibliographical Survey. Tehran, 1963.

  Ismaili Tradition Concerning the Rise of the Fatimids. London, 1942.

  The Alleged Founder of Ismailism. Bombay, 1946.

  Jafri, S. Husain M. Origins and Early Development of Shi‘a Islam. Beirut, 1979

  Jeffery, A. Materials for the History of the Text of the Qur’an. Leiden, 1937.

  Kohlberg, Etan. ‘Some Notes on the Imami Attitude to the Qur’an’, in Islamic Philosophy and the Classical Tradition: Essays Presented to R Walzer, eds S. M. Stern, A. Hourani and Y. Brown. Oxford, 1972, pp. 209–24

  – ‘Some Imami–Shi‘i Views on taqiyyainfo-icon’. JAOS, 95, 1975, pp. 395–402.

  – ‘An Unusual Shi‘i isnad’. IOS, 5, 1975, pp. 142–9.

  – ‘From Imamiyya to Ithna–‘ashariyya’. BSOAS, 39, 1976, pp. 521–34

  – ‘The Development of the Imami Shi‘i Doctrine of Jihadinfo-iconZeitschrift der Deutschen Morganlandischen Gesselschaft,126,1976, pp 64–86.

  – ‘The Term ‘Rafida’ in Imami Shi‘i Usage’. JOAS, 99, 1980, pp. 677–9.

  Belief and Law in Imami Shi‘ism. Great Britain, 1991.

  Lalani, Arzina. ‘The Role of Imam Muhammad al–Baqir in Early Islam’. PhD thesis, University of Edinburgh, 1988.

  Laoust, Henri. Le schismes dans l’Islam. Paris, 1965.

  Lewis, Bernard. The Arabs in History. Hutchinson’s University Library, 1950. – The Origins of Isma‘ilism. Cambridge, 1940.

  – ‘An Isma‘ili Interpretation of the Fall of Adam’. BSOAS, 9 (1938), pp. 691–704.

  Linant de Bellefonds, Yvon. ‘Le Droit Imamite’, in Le Shi‘isme lmamite, Colloque de Strasbourg 1968, Paris, 1970, pp. 183–99.

  MacDermott, Martin J. The Theology of al–Shaikh al–Mufid. Beirut, 1978.

  MacDonald, D. B. Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory. New York, 1903

  – ‘Qadariyyainfo-icon’. EI, vol. 4, pp. 605–6.

  – ‘Qada’. EI, vol. 4, pp 603–4.

  – ‘Qadarinfo-icon’. EI, vol. 4, p. 6o5.

  Madelung, Wilferd ‘Das Imamat in der fruhen ‘ismailitischen Lehre’. Der Islam 37, 1961, pp. 43–135

  – ‘Imamism and Mu‘tazilite Theology’, in Le Shi‘isme Imamite. Paris, 1970, pp. 13–30.

  Der Imam al–Qasim ibn Ibrahim and die Glaubenslehre der Zaiditen. Berlin, 1965.

  Religious Schools and Sects in Medieval Islam. London, 1985.

  Religious Trends in Early Islamic Iran. Albany. N. Y., 1988.

  The Succession to Muhammad: A Study of the Early Caliphateinfo-icon. Cambridge, 1997.

  – ‘Imama’. EI2, vol. 3, pp. 1163–9.

  – ‘Isma‘iliyya’. E12, vol. 4, pp. 198–2o6.

  – ‘Djabir al Ju‘fi’. E12, Supplement, pp. 232–3.

  – ‘Kaysaniyyainfo-icon’. E12, vol. 4, pp.836–8.

  – ‘Kuraybiyya’. E12, vol. 5, pp. 433–4

  – ‘al–Baqer, Abu Ja‘far Mohammad’. EIR, vol. 3, pp. 725–6.

  – ‘Shi‘a’. E12, vol. 9, pp. 420–4.

  – ‘The Sources of Isma‘ili Law’. JNES, 35, 1976, pp. 29–40.

  Majdu‘, Isma‘il b. ‘Abd al–Rasul. Fihrist al–Majdu‘, ed. ‘Alinaqi Munzavi, Tehran, 1966.

  Makarem, Sami Nasib. ‘al–Amr al–ilahi wa mafhumuhu fi‘l–‘aqida al–Isma‘iliyya’. al–Abhath, 20, 1967.

  The Doctrine of the Isma‘ilis. Beirut, 1972.

  – ‘The Philosophical Significance of the Imam in Isma‘ilism’. Studia Islamica, 27, 1967.

  Momen, Moojan. An Introduction to Shi‘i Islam. New Haven, 1985.

  al–Muzaffar, Muhammad Rida. The Faith of Shi‘a Islam. Qumm, 1982.

  Nanji, Azim. ‘An Isma‘ili Theory of Walayah in the Da‘a’im al–Islam of Qadi al–Nu‘man’, in Essays on Islamic Civilization Presented to Niyazi Berkes, ed. D. P. Little. Leiden, 1976, pp. 260–73

  Petersen, E. L. Ali and Mu‘awiya in Early Arabic Tradition. Copenhagen, 1964.

  Poonawala, I. K ‘al–Qadi al–Nu‘man’s Works and the Sources’. BSOAS, 36, 1973, pp. 109–15.

  – ‘A Reconsideration of al–Qadi al–Nu‘man’s Madhhabinfo-icon’. BSOAS, 37, 1974, pp. 572–79

  – ‘Al–Sijistani and his Kitab al–Maqalid’, in Essays on Islamic Civilization Presented to Niyazi Berkes, ed. D. P. Little, Leiden, 1976 pp. 274–83. – Biobibliography of Isma‘ili Literature. Malibu, California, 1977.

  al–Qadi, Wadad. al–Kaysaniyya fi ta’rikh wa al–adab. Beirut, 1974.

  Rajkowski, W. ‘Early Shi‘ism in ‘Iraq’. PhD thesis, University of London, 1955.

  Rubin, U. ‘Pre–existence and Light, Aspects of the Concept of Nor Muhammad’. Israel Oriental Studies, 5, Jerusalem, Tel Aviv University, 1975, pp. 62–119. – ‘Prophets and Progenitors in Early Shi‘a Tradition’. JSAI, I, 1979.

  Sachedina, Abdulaziz A. Islamic Messianism: the Idea of the Mahdiinfo-icon in Twelver Shi‘ism Albany, 1981.

  Salisbury, Edward E. ‘Translation of an Unpublished Arabic Risala’ by Khaled ibn Zeid al–Ju‘fy with Notes’. JAOS, vol. 3, 1851–53, pp.167–93.

  – ‘Translation of Two Unpublished Arabic Documents Relating to the Doctrines of the Isma‘ilis and other Batinian Sects’. JAOS, vol. 2, 1850–51, pp. 257–324.

  al–Samarra’i, ‘Abd Allah Salum. al–Ghuluww wa al–firaq al–ghaliyya fi al–hadarat al–islamiyya. Baghdad, 1972.

  Schacht, Joseph. Origins of Muhammadan Jurisprudence. Oxford, 1953.

  An Introduction to Islamic Law. Oxford, 1979.

  Sezgin, Fuat. Geschichte de Arabischen Schriftums. Leiden, 1967.

  Sharon, M. Black Banners from the East. Jerusalem, 1983.

  Stern, S. M. ‘Abu Hatim al–Razi’. E12, vol. 1, p. 125.

  – ‘Abu Ya‘qub al–Sidjzi’. EI2, vol. 1, p. 160.

  Studies in Early Isma‘ilism. Jerusalem–Leiden,1983.

  Strothmann, Rudolf. Die Zwolfer–Schi‘a. Leipzig, 1926.

  Gnosis–Texte der Ismailiten. Gottingen, 1943

  – ‘Takiyya’. EI, vol. 4, pp. 628–9.

  – ‘Shi‘a’. EI, vol. 4, pp. 350–8.

  – ‘Shi‘a’. Shorter Encyclopedia of Islam, pp. 534–41.

  – ‘Kleinere Ismailitische Schriften’, in Islamic Research Association, Miscellany, vol. 1, 1949.

  – ‘Recht der Ismailiien’. Der Islam, 42, 1954, pp. 131–46.

  Tabataba’i, ‘Allamah S. M. Hasan. Shi‘iteinfo-icon Islam. Tr. and ed. by S. H. Nasr, London, 1975.

  Tamir, ‘Arif. ‘Furu‘ al–shajarah al–Isma‘iliyya’. al–Mashriq 1958, 51, pp. 581–612.

  al–Imama fi al–Islam. Baghdad, n.d.

  Tucker, William F. ‘Abu Mansur al–‘Ijli and the Mansuriyya: a Study in Medieval Terrorism’. Der Islam, 54/1, 1977, pp. 66–76.

  – ‘Bayan b. Sam‘an and the Bayaniyya: ‘Shi‘i Extremists of Umayyad ‘Iraq’. MW, 65/4,1975 pp. 241–53

  – ‘Rebels and Gnostics: al–Mugira Ibn Sa‘id and the Mugiriyya’. Arabica, 22. 1975, 33–47.

  Tyan, E. ‘Djihad’, E12, vol. 2, pp. 538–9.

  Veccia Vaglieri, L. ‘ ‘Ali’. E12, vol. 1, pp. 381–6.

  – ‘Fadak’. E12, vol. 2, pp. 725–7

  – ‘Fatimainfo-icon’. E12, vol. 2, pp. 841–50.

  – ‘Ghadir Khumminfo-icon’. E12, vol. 2, pp. 993–4

  Watt, W. M. The Formative Period of Islamic Thought. Edinburgh, 1973.

  Islamic Philosophy and Theology. Edinburgh, 1979

  Islamic Political Thought. Edinburgh, 1980.

  – ‘The Muslim Yearning for a Saviour: Aspects of Early ‘Abbasid Shi‘ism’. The Saviour God, ed. S. G. F. Brandon, Oxford, 1963.

  – ‘The Political Attitudes of the Mu‘tazilah’. JRAS, 1963, pp. 38–57.

  – ‘Shi‘ism under the Umayyadsinfo-icon’. JRAS, 1960, pp. 158–72.

  Wellhausen, Julius. The Arab Kingdom and its Fall, tr. Margaret G. Weir, Calcutta, 1927.

  The Religio–Political Factions in Early Islam, ed. R. C. Ostle and S. M. Walzer, Amsterdam, 1975

  Wensinck, A. J. Concordance et indicies de la tradition musulmane, 7 vols. E. J. Brill, Leiden, 1936–1969.

  A Handbook of Early Muhammadan Tradition. Leiden, 1960.

  – ‘Murji’a’. El, vol. 6, pp. 734–5.

  – ‘Nabidh’. SEI, p. 428.

  – ‘Kunut’. SEI, pp. 271–2.